fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

Днес, 6 февруари 2017 г. група от 23 младежи от селата Голям извор и Хърсово взеха участие в опознавателен тур, включващ работни срещи с местната мласти и институции в село Самуил, проведен в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Младежите бяха членове на създадените по проекта Местни младежки инициативни групи в двете села. snimka 1 novina 4

Целта на инициативата беше позициониране на групите в публичното пространство и приемането им от местните и регионални власти като партньор в местното развитие.

Първата среща на младежите беше с г-н Бейтула Сали – кмет на община Самуил. Младите хора бяха приети в заседателната зала на Общински съвет Самуил в сградата на Общинска администрация Самуил в с. Самуил. Г-н Бейтула Сали запозна младежите с работата на администрацията, общинския съвет и кметовете на населени места. Той поздрави младежите за тяхната активност и желание да подобрят условията на живот в техните населени места.

Кметът посъветва младежите да поставят като свой основен приоритет образованието, защото това е ключът към утвърждаването им в обществото и към бъдещите им успехи.

По време на срещата се проведе открит и ползотворен диалог между кмета и младите хора. Те поставиха редица проблеми и идеи за развитие на населените си места. Младежите от Голям извор поискаха съдействие за откриване на младежки клуб, благоустрояване на определени места в селото и подобряване условията в чакалня за пътуващи ученици. Младите хора от Хърсово представиха интересна идея за развитие и надграждане на местния музей с детска площадка и зона за отдих.

Г-н Бейтула Сали изрази готовност за съдействие в предстоящите инициативи на Местните младежки инициативни групи и пожела младежките инициативи да продължат и след приключването на проекта.

Опознавателният тур включи и посещение на Дирекция „Бюро по труда” Исперих – филиал, с. Самуил. Г-жа Деница Ненкова – Старши експерт във филиала, запозна младите хора с услугите, които предлага институцията и специално възможностите за младите хора за професионална реализация и им предостави информационни материали.

Тя обясни на участниците в срещата какво представлява представлява мрежата за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство – EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта).

Младите хора зададоха редица въпроси относно програмите за младежка заетост и за работа в чужбина.

С провеждането на опознавателния тур бяха положени основи за партньорство между Местните младежки инициативни групи с местните и регионални власти.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.