fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

 Г-н Мариян Боянов, в качеството си на представител на СНЦ „Феникс-Разград” взе участие в провелия се от 22 до 24 февруари 2017 г., в гр. Велико Търново Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“ – Национална ромска платформа.

VT 1

Г-н Боянов представи дейността на сдружението и взе участие в интересни дискусии по въпроси, свързани с интеграцията на уязвими общности.

Благодарение на участието във форума СНЦ „Феникс-Разград”, ще стане член на регистър на заинтересованите страни в процеса на интеграция на уязвими общности. Регистърът представлява база данни към НССЕИВ с контактна информация на местни и регионални власти, неправителствени организации и други участници в процеса на интеграция.

Проектът е финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

VT 2

Целта на проекта е укрепването на националния консултативен процес, чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки.

Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.

VT 4

Участници във форума са над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, съставящи Северен  централен район за планиране. Участват също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка.

От област Разград, освен г-н Боянов от СНЦ „Феникс-Разград”, присъстваха представители на Областна администрация Разград и на общините Разград, Исперих и Самуил, здравни медиатори, представители на РУО – Разград, директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец, както и представители на НПО, като „Интегро“, „Кармен“ и „Феникс-Разград“.

VT 3

 Регионалният форум обедини компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. В дискусионната част  участниците получиха информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. Фокусът беше поставен върху функционирането на НРП на местно равнище. Обсъдени бяха предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми, актуалните потребности за осигуряване на местен ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни.

Форумът даде възможност на участниците да се запознаят, да обменят мнения, опит и добри практики, да повишат информираността и уменията си по представените теми, да обсъдят належащите проблеми пред интеграцията на уязвимата ромска общност и потърсят решения. Така те участват на практика в Националната ромска платформа, тъй като форумът демонстрира подхода на диалог, обмен, участие и сътрудничество, които са в основата на Платформата. Това води и до повишаване на ангажираността на участниците, представители на различни заинтересовани страни, към въпросите за социално-икономическото приобщаване на ромите.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.