Our Blog

We only talk about the good stuff. Curated Collections, Freebies, well researched articles and much more

Новини

ОТКРИТ И ПОЛЗВОТВОРЕН ДИАЛОГ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНА СРЕЩА НА МЛАДЕЖИ ОТ ГОЛЯМ ИЗВОР И ХЪРСОВО С КМЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ

snimka 1 novina 4

Днес, 6 февруари 2017 г. група от 23 младежи от селата Голям извор и Хърсово взеха участие в опознавателен тур, включващ работни срещи с местната мласти и институции в село Самуил, проведен в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Младежите бяха членове на създадените по проекта Местни младежки инициативни групи в двете села. 

Целта на инициативата беше позициониране на групите в публичното пространство и приемането им от местните и регионални власти като партньор в местното развитие.

Първата среща на младежите беше с г-н Бейтула Сали – кмет на община Самуил. Младите хора бяха приети в заседателната зала на Общински съвет Самуил в сградата на Общинска администрация Самуил в с. Самуил. Г-н Бейтула Сали запозна младежите с работата на администрацията, общинския съвет и кметовете на населени места. Той поздрави младежите за тяхната активност и желание да подобрят условията на живот в техните населени места.

Кметът посъветва младежите да поставят като свой основен приоритет образованието, защото това е ключът към утвърждаването им в обществото и към бъдещите им успехи.

По време на срещата се проведе открит и ползотворен диалог между кмета и младите хора. Те поставиха редица проблеми и идеи за развитие на населените си места. Младежите от Голям извор поискаха съдействие за откриване на младежки клуб, благоустрояване на определени места в селото и подобряване условията в чакалня за пътуващи ученици. Младите хора от Хърсово представиха интересна идея за развитие и надграждане на местния музей с детска площадка и зона за отдих.

Г-н Бейтула Сали изрази готовност за съдействие в предстоящите инициативи на Местните младежки инициативни групи и пожела младежките инициативи да продължат и след приключването на проекта.

Опознавателният тур включи и посещение на Дирекция „Бюро по труда” Исперих – филиал, с. Самуил. Г-жа Деница Ненкова – Старши експерт във филиала, запозна младите хора с услугите, които предлага институцията и специално възможностите за младите хора за професионална реализация и им предостави информационни материали.

Тя обясни на участниците в срещата какво представлява представлява мрежата за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство – EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта).

Младите хора зададоха редица въпроси относно програмите за младежка заетост и за работа в чужбина.

С провеждането на опознавателния тур бяха положени основи за партньорство между Местните младежки инициативни групи с местните и регионални власти.

Сътрудничество и посредничество

Сътрудничество и посредничество

СНЦ „Феникс – Разград” извършва следните дейности:
• Консултиране и подпомагане на представители на уязвими общности по въпроси в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности и трудовата заетост;
• Работа на терен с местни уязвими общности;
• Професионално насочване и подкрепа за обучение (предоставена стипендия за студент от село Голям извор, община Самуил за обучението му във Филиала в град Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Медиите за нас

Областният управител поздрави участниците в дискусионен форум по случай 8 април – Международния ден на ромите

Областният управител Манол Кившанов изпрати поздравителен адрес до участниците в дискусионен форум по случай  8 април – Международния ден на ромите, проведен днес в село Голям извор, община Самауил.

Прочети повече на http://www.rz.government.bg

Обучения

Участие в изпълнението на проект „Ръка за ръка” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. с бенефициент Община Лозница

Г-н Огнян Станчев беше лектор при проведеното от 11 до 15 юли 2016 г. обучение за лични асистенти и домашни помощници по проекта.

Обучението се проведе в сградата на ОДК Лозница. Подбрани бяха 30 лични асистенти и домашни помощници. Основната цел на модулите на обученията бяха  да подпомогнат работата на предоставящите услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Лозница. Обучението цели да развие умения за предоставяне на услуги в домашна среда, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство.

Проекти

Проект BG05/940, „Активни местни общности“

Г-н Огнян Станчев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „Феникс – Разград” взе участие като обучител в изпълнението на проект BG05/940, „Активни местни общности“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 142/ 28.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Бенефициент по проекта беше СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, а партньор – СНЦ „Агробизнесцентър Кубрат”. Проектът е с обща стойност 5 536, 75 евро, като стартира на 28 ноември 2014 година и приключи на 28.07.2015 г. Основната му цел беше социално включване и овластяване на уязвими групи, на които да бъдат създадени условия да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за решаването им. По време на изпълнението му бяха създадени – стратегия за развитие на СНЦ ”АМОР”, интернет страница на проекта, лого на организацията. Повишена бе компетентността на членовете на СНЦ „АМОР”, проведени бяха 7 кръгли маси в населени места с компактно ромско население, където бяха представени презентации за запознаване с Областната стратегия за интегриране на ромите в област Разград и с Общинския план за действие на община Кубрат. Проведени бяха дискусии за възможностите, които дават стратегическите документи за местните общности, за актуалните проблеми на населените места и за възможностите за развитие. Създаден бе и консултативен съвет по интеграционните въпроси в община Кубрат, който продължава дейността си и след приключване на проекта. Г-н Огнян Станчев беше лектор на проведното обучение по проекта. Участниците в обучението придобиха знания по два модула: „Общностно развитие” и „Подготовка и управление на проекти, стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на стратегически документи”. Използвани бяха интерактивни методи на обучение, като всички се включваха активно и изказваха свои становища. В рамките на инициативата бяха идентифицирани важни проблеми на местните уязвими общности в община Кубрат. Провеждането на обучението допринесе за изграждане на експертен потенциал на СНЦ „АМОР”, като част от институционалното укрепване на организацията.

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound